آیا امکان دیدن نمونه پارچه قبل از سفارش وجود دارد؟

خیر، پیش از سفارش امکان مشاهده پارچه وجود ندارد. اما با درخواست مشتری و در صورتی که سفارش لباس به صورت M2M باشد و اندازه گیری در محل انتخاب شده باشد، نمونه پارچه همراه با تیم اندازه گیری، برای کاربر ارسال می شود.