جنس پارچه های مورد استفاده در محصولات dressego بر چه اساسی انتخاب می گردد؟

هدف درس ایگو ارائه محصول با کیفیت و تجربه کاربری متفاوت به مشتریان است. در این راستا دپارتمان کنترل کیفیت درس ایگو پارچه های هر فصل را مطابق معیارهای از پیش تعیین شده مانند استحکام، دوام، چروک پذیری و … مورد بررسی قرار می دهد. خرید و تأمین پارچه توسط واحد بازرگانی درس ایگو وابسته به دریافت تأیید نهایی واحد کنترل کیفیت این مجموعه است.