آیا امکان هدیه دادن محصولات درس ایگو به عزیزانمان وجود دارد؟ به چه صورت ؟

بله شما میتوانید محصولی را برای فرد دلخواهتان انتخاب و به ادرس وی ارسال کنید!
همچنین می توانید از کارت هدیه های درس ایگو نیز استفاده کنید.