از کد تخفیف چگونه استفاده کنم؟

در مرحله ی خرید میتوانید کد تخفیف وارد کنید تا مبلغ تخفیف از صورت حساب شما کسر گردد.