در حال حاضر درس ایگو در چه شهرهایی می تواند پرو در منزل داشته باشد؟

در حال حاضر امکان اندازه گیری در محل فقط در شهر تهران وجود دارد .