اگر مشتری بعد از ثبت سفارش از خرید خود منصرف شود چگونه می تواند آن را لغو کند؟

پس از ثبت سفارش امکان لغو سفارش وجود ندارد.