پس از ثبت سفارش چه بازه زمانی برای ارسال پرسنل جهت اندازه گیری وجود خواهد داشت؟

پس از سفارش لباس به صورت M2M لازم است تا زمان امکان پذیر برای اندازه گیری را انتخاب نماید، و پس از آن تاییده زمان اندازه گیری را دریافت کند.