آیا امکان دیدن نمونه پارچه و لباس به صورت فیزیکی وجود دارد؟

در صورت سفارش لباس به صورت M2M و انتخاب اندازه گیری در محل، نمونه پارچه همراه با تیم اندازه گیری، برای کاربر ارسال می شود.