نحوه اندازه گیری به چه صورت خواهد بود؟

اندازه گیری به دو صورت امکان پذیر است
۱.اندازه گیری توسط خود کاربر: در این روش از اندازه گیری، راهنمای اندازه گیری در اختیار کاربر قرار می گیرد و لازم است کاربر متناسب با همان راهنما، سایز های درخواستی را وارد نماید.
۲. اندازه گیری توسط درس ایگو: در این روش کاربر با انتخاب اندازه گیری در محل، از خدمات تیم درس ایگو بهره می گیرد و تیم درس ایگو افراد مجرب خود را به محل درخواستی کاربر می فرستد تا با دقت بیشتر، اندازه گیری انجام شود.