آیا سفارش از راه دور امکان پذیر است؟

بله. سفارش از راه دور نیز امکان پذیر می باشد. در حال حاضر، در صورت سفارش M2M، اندازه گیری بر اساس راهنمای اندازه گیری صورت خواهد گرفت.