سفارشی دوزی درس ایگو


محصولات سفارشی

(Made To Measure)

 تمامی لباس های موجود در سایت، می توانند متناسب با اندام شما دوخته شوند. بنابراین در صورتی که ایستایی لباس در تن‏تان برایتان بسیار مهم است و یا اندامی خاص دارید، این خدمت درس ایگو می تواند برایتان کارآمد باشد. با خدمت دوخت لباس سفارشی درس ایگو (سفارشی دوزی لباس) ، نیاز است تا سایز مشتری به طور دقیق در اختیار تیم درس ایگو قرار بگیرد. این امر هم توسط تیم درس ایگو و هم توسط مشتری امکان پذیر است. نیروهای ماهر درس ایگو، با توجه به سایز مشتری لباس را خواهند دوخت.