محصولات آماده درس ایگو

محصولات آماده

(Ready To Wear)

طراحان با تجربه درس ایگو، انواع مدل های لباس را با طرحی خاص و متفاوت، طراحی می کنند. این مدل ها در سایز های استاندارد مختلف دوخته می شوند. خصوصیات متمایز این برند، دست دوز بودن تمامی لباس های درس ایگو می باشد که این امر از یک سو موجب تمیزی و ظرافیت بیشتر در دوخت می باشد و از سوی دیگر موجب می شود تا لباس بسیار مناسب در تن شما عزیزان قرار گیرد.